Zasady i warunki

WARUNKI UŻYTKOWANIA Ostatnia aktualizacja 23 października 2020 roku

ZGODA NA WARUNKI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu (“Ty”) a sp. z o.o. Tres Commas (“Firma”, “my”, “nas” lub “nasz”), dotyczącą Twojego dostępu do witryny http://dev.tcommas.com i korzystanie z niej, a także wszelkich innych form mediów, kanałów medialnych, witryny mobilnej lub aplikacji mobilnej związanych, połączonych lub w inny sposób z nimi powiązanych (łącznie “Witryna”). Zgadzasz się, że wchodząc na Witrynę, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA, TO WYRAŹNIE NIE MASZ PRAWA DO KORZYSTANIA Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ.

Dopełniające zasady i warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu poprzez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę “Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania specjalnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby być poinformowanym o aktualizacjach. Będziesz podlegał zmianom w wszelkich zmienionych Warunkach użytkowania i zostaniesz uznany za tego, który został powiadomiony i zaakceptował zmiany we wszelkich Warunkach użytkowania poprzez dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania tych zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które nakładałoby na nas obowiązek rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zgodność z lokalnym prawem, w przypadku i w zakresie, w jakim są one stosowane.

Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletnie w jurysdykcji, której podlegają (zazwyczaj poniżej 18 roku życia) muszą mieć pozwolenie rodzica lub opiekuna na korzystanie z Witryny i być przez niego bezpośrednio nadzorowani. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, przed rozpoczęciem korzystania z Witryny musisz poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Chyba że zostało to inaczej określono, Witryna jest naszą zastrzeżoną własnością i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie “Treść”) oraz znaki towarowe, znaki usługowe i logo w nich zawarte (“Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub są przez nas licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami do znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami nieuczciwej konkurencji Stanów Zjednoczonych, międzynarodowym prawem autorskim, i konwencjami międzynarodowymi. Treść i Znaki są udostępniane w Witrynie w stanie “TAKIM, JAKIM SĄ” wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadne części Witryny ani Treści ani Znaków nie mogą być kopiowane, reprodukowane, zgromadzone, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, uzyskujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w odniesieniu do Witryny, Treści i Znaków.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; (2) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, której podlegasz, lub jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, otrzymałeś zgodę rodziców na korzystanie z Witryny; (3) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w sposób zautomatyzowany lub inny niż ludzki, czy to za pośrednictwem bota, skryptu, czy w inny sposób; (4) nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu; oraz (5) Twoje korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów ani regulacji.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zlikwidować Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek i wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub jakiejkolwiek jej części).

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryny nie można używać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są przez nas specjalnie podjęte lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:

 • Systematycznie pobierać dane lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania w sposób bezpośredni lub pośredni zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas.
 • Oszukiwać lub wprowadzać w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy wszelkich próbach poznania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 • Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób zakłócać funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny i / lub jej Treści.
 • Dyskredytować, niszczyć lub w inny sposób szkodzić, w naszej opinii, nam i / lub Witrynie.
 • Używać wszelkich informacji uzyskanych z Witryny w celu dręczenia, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
 • Niewłaściwe korzystać z naszych usług wsparcia lub składać fałszywe raporty nadużycia lub niewłaściwego postępowania.
 • Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.
 • Angażować się w nieautoryzowane obramowanie lub tworzenie linków do Witryny.
 • Doładować lub przesyłać (lub próbować doładować lub przesyłać) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne używanie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzających się tekstów), co przeszkadza jakiejkolwiek stronie w nieprzerwanym użytkowaniu i przyjemności korzystania z Witryny lub modyfikuje, utrudnia, zakłóca, zmienia lub zakłóca korzystanie, cechy, funkcje, działanie lub obsługę Witryny.
 • Brać udział w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, na przykład, użyciu skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub użyciu dowolnych narzędzi do wydobywania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 • Usuwać informację o prawach autorskich lub innych prawach własności ze wszystkich Treści.
 • Doładować lub przesyłać (lub próbować doładować lub przesyłać) jakiekolwiek materiały, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym lecz nie wyłącznie jasne formaty wymiany grafiki (“gify”), 1×1 piksele, błędy sieciowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami nazywane “oprogramowaniem szpiegującym” lub “pasywnymi mechanizmami gromadzenia danych” lub “pcms”).
 • Przeszkadzać, zakłócać lub stwarzać nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub serwisów połączonych z Witryną.
 • Dręczyć, denerwować, zastraszać lub wygrażać komukolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w udostępnianie użytkownikowi dowolnej części Witryny.
 • Próbować obejść wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub dowolnej części Witryny.
 • Kopiować lub dostosowywać oprogramowanie Witryny, w tym lecz nie wyłącznie Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
 • Rozszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub poddawać inżynierii odwrotnej jakiekolwiek oprogramowanie wchodzące w skład Witryny lub w jakikolwiek sposób stanowiące jej część.
 • Z wyjątkiem sytuacji, w których może to wynikać ze stosowania standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać dowolny zautomatyzowany system, w tym lecz nie wyłącznie dowolny pająk, robot, narzędzie do oszukiwania, czyszczenia lub czytnik offline, który uzyskuje dostęp do Witryny lub używać lub uruchamiać nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Korzystać z Witryny jako nieautoryzowany użytkownik, w tym zbierać nazwy użytkowników i / lub adresy e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzyć konta użytkowników za pomocą środków zautomatyzowanych lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystać z Witryny jako część jakichkolwiek starań, aby z nami konkurować lub w inny sposób korzystać z Witryny i / lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochody lub przedsiębiorstw komercyjnych.

WKŁADY GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna nie oferuje użytkownikom przesyłania ani publikowania treści. Możemy zapewnić Ci możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub przekazywania treści i materiałów do nas lub w Witrynie, w tym lecz nie wyłącznie materiałów tekstowych, wideo, audio, zdjęć, grafiki, komentarzy, sugestii lub danych osobowych lub innych materiałów (łącznie określane jako “Wkład”). Wkład może być widoczny dla innych użytkowników Witryny i za pośrednictwem trzecich witryn internetowych. W związku z tym wszelkie przesłane przez Ciebie Treści mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności witryny. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Wkłady, oświadczasz i gwarantujesz, że:

 • Tworzenie, dystrybucja, transmisja, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie, a także uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie twoich Wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym lecz nie wyłącznie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub moralne prawa osób trzecich.
 • Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, wydania i pozwolenia na używanie i upoważnienie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób rozważany przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Masz pisemną zgodę, zwolnienie i / lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby w Twoich Wkładach na używanie imienia i nazwiska lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby, aby umożliwić włączenie i wykorzystanie Twoich Wkładów w jakikolwiek rozważany sposób przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.
 • Twoje Wkłady nie są fałszywe, niedokładne ani mylące.
 • Twoje Wkłady nie są niezamówioną lub nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, schematami piramidowymi, łańcuszkami mailowymi, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nakłaniania.
 • Twoje Wkłady nie są obsceniczne, lubieżne, frywolne, wulgarne, agresywne, napastliwe, zniesławiające, oszczercze ani w inny sposób budzące sprzeciw (jak zostanie ustalono przez nas).
 • Twoje Wkłady nie wyśmiewają, nie szydzą, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie obrażają nikogo.
 • Twoje Wkłady nie są używane do dręczenia lub wygrażania (w sensie prawnym tych terminów) żadnej innej osobie ani do promowania przemocy wobec określonej osoby lub grupy ludzi.
 • Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa, przepisów ani zasad.
 • Twoje Wkłady nie naruszają praw do prywatności ani publiczności jakiejkolwiek strony trzeciej.
 • Twoje Wkłady nie zawierają żadnych materiałów, które pozyskują dane osobowe od kogokolwiek poniżej 18 roku życia lub eksploatują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub brutalny.
 • Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej lub w przeciwnym przypadku mają na celu ochronę zdrowia lub dobrego samopoczucia niepełnoletnich.
 • Twoje Wkłady nie zawiera żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, przynależnością narodową, płcią, preferencjami seksualnymi lub niepełnosprawnością fizyczną.
 • Twoje Wkłady w żaden inny sposób nie naruszają ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy.

Jakiekolwiek korzystanie z Witryny z naruszeniem powyższego narusza niniejsze Warunki użytkowania i może skutkować między innymi wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Witryny.

LICENCJA NA WKŁAD

Użytkownik i Witryna zgadzają się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które podajesz, zgodnie z warunkami Polityki prywatności i Twoimi wyborami (w tym ustawienia).

Przesyłając sugestie lub inne informacje zwrotne dotyczące Witryny, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie informacje zwrotne w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla Użytkownika.

Nie nakładamy żadnego prawa własności twoich Wkładów. Zachowujesz pełne prawa własności wszystkich swoich Wkładów i wszelkie prawa własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z twoimi Wkładami. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia ani reprezentacje zawarte w twoich Wkładach zapewnionych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Witryny. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za swój Wkład w Witrynę i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z twoimi Wkładami.

MATERIAŁY PRZESYŁANE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, informacje zwrotne lub inne informacje dotyczące Witryny (“Materiały przesyłane”) przekazane nam przez Użytkownika są nie poufne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać ekskluzywne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego użycia i rozpowszechniania tych Materiałów przesyłanych w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub odszkodowania dla Użytkownika. Niniejszym zrzekasz się wszelkich osobistych praw osobistych do takich Materiałów przesyłanych i gwarantujesz, że wszelkie takie Materiały przesyłane są oryginalne lub że masz prawo do przesyłania takich Materiałów przesyłanych. Zgadzasz się, że nie będzie żadnych roszczeń regresowych przeciwko nam w przypadku domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności w twoich Materiałach przesyłanych.

ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podejmowania odpowiednich czynności prawnych przeciwko każdemu, kto, według naszego wyłącznego uznania, narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym lecz nie wyłącznie zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczenia odmawiać dostępu, ograniczać dostęp lub wyłączać (w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne) twój Wkład lub dowolną jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczenia, powiadomienia lub odpowiedzialności, aby usunąć z Witryny lub w inny sposób wyłączyć wszystkie pliki i treści, które są nadmierne lub w jakikolwiek sposób obciążają nasze systemy; oraz (5) w przeciwnym przypadku zarządzać Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i mienia oraz ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: https://tcommas.com/privacy-policy. Korzystając z Witryny, zgadzasz się, że jesteś związany naszą Polityką prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że Witryna jest hostowana w Ukrainie. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z dowolnego innego regionu świata, zgodnie z przepisami lub innymi wymogami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Ukrainie, to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przekazujesz swoje dane na Ukrainę i wyrażasz zgodę na przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych na Ukrainie.

OKRES I ROZWIĄZYWANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZANIA ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z SERWISU, ZASTRZEGAMY WSZYSTKIM OSOBOM LUB Z DOWOLNEJ PRAWA DO ZABLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIERZA ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE OPUBLIKUJESZ W DOWOLNYM CZASIE BEZ OSTRZEŻENIA, W NASZYM WYŁĄCZNYM UZNANIU.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto, nie możesz rejestrować się i tworzyć nowego konta pod swoim imieniem, fałszywym lub pożyczonym imieniem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli możesz działać w imieniu osoby trzeciej. przyjęcie. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń do dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i sądowych.

ZMIANY I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu, według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszej Witrynie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez uprzedzenia w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna w jakimkolwiek momencie. Możemy doświadczać problemów ze sprzętem, oprogramowaniem lub innych problemów lub potrzebować konserwacji związanej z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. astrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub w przeciwnym przypadku modyfikowania Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu użytkownikowi dowolnej części Witryny. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane brakiem dostępu do Witryny lub korzystania z niej podczas jakichkolwiek przestojów lub zaprzestania prowadzenia Witryny. Żadne z niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z tym.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki są regulowane i definiowane zgodnie z prawem Ukrainy. Sp. z o.o. Tres Commas i Użytkownik nieodwołalnie zgadzają się, że sądy Ukrainy będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi warunkami.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Nieformalne negocjacje

Aby przyspieszyć rozstrzygnięcie i kontrolować koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy “Spór”, a zbiorowo “Spory”) wniesiony przez Ciebie lub przez nas (indywidualnie, “Stronę”, a zbiorowo “Strony”), Strony zgadzają się najpierw próbować negocjować wszelkie Spory (z wyjątkiem Sporów specjalnie podanych poniżej) nieformalnie przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed rozpoczęciem arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po pisemnym zawiadomieniu jednej Strony drugiej Stronie.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, w tym wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą przekazywane i ostatecznie rozstrzygane przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ds. gospodarczych przy Europejskiej Izbie Arbitrażowej (Belgia, Bruksela, Avenue Louise, 146) zgodnie z Regulaminem niniejszego ICAC, który w wyniku odwołania się do niego jest uznawany za część tej klauzuli. Liczba arbitrów będzie wynosić trzech (3). Siedzibą, lub prawnym miejscem, arbitrażu będzie Kijów, Ukraina. Językiem postępowania będzie język angielski. Prawem właściwym umowy jest prawo materialne Ukrainy.

Ograniczenia

Strony zgadzają się, że każdy arbitraż będzie ograniczony do Sporu między Stronami indywidualnie. W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo (a) żadne postępowanie arbitrażowe nie będzie łączone z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma żadnego prawa ani upoważnienia, aby jakikolwiek Spór był rozstrzygany na podstawie pozwu zbiorowego lub w celu korzystania z procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie ma żadnego prawa ani uprawnienia do nabycia przez Spór charakteru reprezentatywnego w imieniu ogółu społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony zgadzają się, że następujące Spory nie podlegają powyższym postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i wiążącego arbitrażu: (a) wszelkie Spory mające na celu wyegzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej Strony; (b) wszelkie Spory związane lub wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieuprawnionego użycia; oraz (c) wszelkie roszczenia o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze Stron nie zdecyduje się na arbitraż sporu wchodzącego w zakres tej części niniejszego postanowienia, która zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w sądach wymienionych dla jurysdykcji powyżej, a Strony zgadzają się podlegać osobistej jurysdykcji tego sądu.

KOREKTY

W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, w tym opisy, wyceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

ZASTRZEŻENIE

WITRYNA JEST PREZENTOWANA W AKTUALNYM STANIE OBSŁUGI I DOSTĘPU. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG BĘDZIE NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE ZASTRZEGAMY WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE W ODNIESIENIU DO WITRYNY I TWOJEGO KORZYSTANIA Z NIEJ, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO PRAWA. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI WITRYNY ANI ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH, KTÓRE SĄ POŁĄCZONE Z WITRYNĄ I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI, NIEŚCISŁOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, 2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA ZE STRONY, (3) JAKIKOLWIEK NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I / LUB WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH I / LUB INFORMACJI FINANSOWYCH TAM PRZECHOWYWANYCH, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI NA LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ, I / LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAŁYCH WSKUTEK WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ WITRYNĘ. NIE UDZIELAMY GWARANCJI, NIE POPIERAMY, NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ, LUB JAKĄKOLWIEK STRONĘ INTERNETOWĄ LUB APLIKACJĘ MOBILNĄ, KTÓRE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W BANERACH LUB INNEJ REKLAMIE. NIE BĘDZIEMY STRONĄ LUB PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE KAŻDEJ TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOSTAWCAMI PRODUKTÓW I USŁUG ZEWNĘTRZNYCH. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO ŚRODKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ SWÓJ ROZSĄDEK ORAZ ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ GDZIE STOSOWNE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU MY LUB NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB KARALNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODU, DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH SPRZECZNOŚCI, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC CIEBIE ZA KAŻDĄ PRZYCZYNĘ I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY WPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE W KAŻDYM PRZYPADKU. NIEKTÓRE PRAWA PAŃSTWOWE ORAZ PRAWO MIĘDZYNARODOWE STANÓW ZJEDNOCZONYCH NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CIEBIE, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE I MOGĄ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, odszkodować i zapobiegać szkodzie wobec nas, w tym nasze filie, partnerzy afiliacyjni i wszystkie nasi szanowani kierownicy, agenci, partnerzy i pracownicy, od i przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym rozsądnymi opłaty i wydatki na prawnika poniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w związku z lub wynikające z: (1) korzystania z Witryny; (2) naruszenia niniejszych Warunków użytkowania; (3) jakichkolwiek naruszeń twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; (4) naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego czynu wobec innego użytkownika Witryny, z którym skontaktowałeś się przez Witrynę. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw, w których jesteś zobowiązany do odszkodowania nas, i zgadzasz się współpracować na swój koszt w celu obrony takich roszczeń. Dołożymy należytych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które są objęte niniejszym zwolnieniem z odpowiedzialności, gdy tylko się o tym dowiemy.

DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy zachowywać pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zapewnienia wydajności Witryny, a także dane związane z korzystaniem z Witryny. Chociaż wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań podjętych przez Ciebie w Witrynie. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Witryny, wysyłanie nam wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci elektronicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Witrynie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. NINIEJSZYM ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ DOSTARCZANIE ELEKTRONICZNYCH POWIADOMIEŃ, POLITYKI I ZAPISÓW TRANSAKCJI INICJOWANYCH LUB UKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB PRZEZ WITRYNĘ. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, regulacji, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostawy lub utrzymania zapisów nie elektronicznych lub płatności lub udzielania kredytów w jakikolwiek inny sposób niż środki elektroniczne.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Brak wykonania lub wyegzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania spowodowane jakąkolwiek przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za odłączalne od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków Użytkowania lub korzystania z Witryny nie powstają żadne stosunki typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie ani relacja agencyjna. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich form obrony, które możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania oraz brak podpisu przez strony w celu wykonania niniejszych Warunków użytkowania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny prosimy o kontakt pod adresem:

Sp. z o.o. Tres Commas

4 szosa Naberezhnaya, Kijów, Ukraina 04070

Kijów

Ukraina

Telefon: __________

Email: info@dev.tcommas.com